jobitel Bắt đầu https://jobitel.com/ với việc tạo các http://xjobs.org/ block. xjobs